Privacy Verklaring

Stichting Sportschool Le Granse Stichting Sportschool Le Granse, gevestigd aan Boomstraat 81 5038 GP Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.sportschool-legranse.nl Boomstraat 81 5038 GP Tilburg +31 (0)6 44927420

Marc Dankers is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Sportschool Le Granse. Hij is te bereiken via m_dankers@sportschool-legranse.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Sportschool Le Granse verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt (primair bij het invullen van een lidmaatschapskaart). Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Sportschool Le Granse verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- ras (dit wordt wettelijk zo gezien zodra u een pasfoto inlevert bij inschrijving)

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via m_dankers@sportschool-legranse.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Sportschool Le Granse verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Het bijhouden van vorderingen op sportief gebied (behaalde graad en/of lesbevoegdheden)

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Sportschool Le Granse neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Sportschool Le Granse) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Sportschool Le Granse bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Categorie

Bewaartermijn

Reden

Lidnummer

Naam

Contactgegevens

Geboortedatum

Beoefende sport

Behaalde graad

Datum inschrijving

Datum uitschrijving

 

Nadat een

lidmaatschap

is aangegaan:

Onbeperkt

  


Bij overige contacten:

Max. 1 jaar

 

Ter verificatie van het niveau van een sporter,

indien navraag gedaan wordt door

andere (budo)sportscholen en/of -organisaties.

 

De contactgegevens worden bewaard om eerst

met u contact op te nemen, voordat de gegevens

verstrekt worden aan deze externe partijen.


Indien u met ons contact opneemt met vragen of

opmerkingen, zullen wij uw gegevens enkel

gebruiken om te reageren in relatie tot uw vraag

of verzoek. 

IBAN

Max. 7 jaar

In geval van controle door de belastingdienst.

Overige informatie

Max. 1 jaar

In principe wordt overige informatie verwijderd

bij opzegging van het lidmaatschap,

maar uiterlijk bij het opmaken van de boeken

in het eerste kwartaal van elk jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Sportschool Le Granse verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Sportschool Le Granse blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken

Stichting Sportschool Le Granse gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Sportschool Le Granse en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar m_dankers@sportschool-legranse.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Sportschool Le Granse wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Sportschool Le Granse neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met m_dankers@sportschool-legranse.nl