Geschiedenis

Sportschool Le Granse, een fusie van twee scholen

De Stichting Sportschool Le Granse is officieel opgericht op 23 juni 1982. Toch begint de geschiedenis al een stuk eerder.

Een tweetal sportscholen, de Eerste Judo Club Breda (EJCB) en Sportschool Beljaars (in Tilburg) vallen onder leiding van Peter Beljaars, de man die Aikido in Nederland heeft geïntroduceerd. In 1974 wordt de leiding van beide scholen overgedragen aan Jack le Granse.

De EJCB is aangesloten bij de N.J.J.A (Nederlandse Ju-Jitsu Associatie). In april 1976 wordt de overstap gemaakt naar de Budo Bond Nederland (B.B.N.). Bij deze bond zou ontplooiing beter mogelijk moeten zijn. Helaas bleek na enkele jaren dat bij deze bond het Ju-Jitsu niet zo best geregeld was en dat alle inkomsten bestemd waren voor het judogebeuren.

Na enkele jaren als aparte scholen verder te zijn gegaan, worden Sportschool Beljaars en EJCB op 23 juni 1982 samengevoegd in de Stichting Sportschool Le Granse.

De diverse lessen worden op uiteenlopende locaties in Tilburg verzorgd. De belangrijkste is wijkcentrum De Baselaer in de Hoefstraat met 3 Ju-Jitsu lessen per week. Maar ook in de Westertorenstraat (1983) en Nazarethstraat (1984) wordt les gegeven (Judo).

De ontwikkeling van een eigen Ju Jitsu curriculum

Omdat bleek dat het Ju-Jitsu in België op een veel hoger peil stond dan in Nederland werd in 1979 aansluiting bij de Belgische bond N.F.B.J.J. aangevraagd.

Op advies van Prof. Robert Clark van de World Ju-Jitsu Federation (W.J.J.F.), wordt een Nederlandse tak van deze bond opgericht.

Na een trainingsweek in de Centrale Dojo W.J.J.F. in Engeland, het is inmiddels 1981, worden de opgestelde exameneisen voor de W.J.J.F. in Nederland goedgekeurd door Prof. Clark.

Op 20 september 1982, een paar maanden na de fusie tussen de scholen, volgt goedkeuring van de statuten door de Judo Bond Nederland (JBN). In dit jaar is de definitieve aansluiting bij de W.J.J.F. een feit. Tevens worden de Dan-graad exameneisen goedgekeurd.

In 1982 wordt er door twee leden deelgenomen aan het Open NK Ju-Jitsu. De heren De Raaff, die later de leiding heeft overgenomen over de Bredase tak van de sportschool, en Van Ooyen wonnen de 1e plaats met hun Ju-Jitsu demonstratie. Ook hier bleek de interesse gewekt bij de andere deelnemers omdat het Ju-Jitsu in haar oorspronkelijke vorm getoond werd.

Uitbreiding van de activiteiten richting basisscholen

Daarnaast start Jack in 1986 als judo instructeur op basisschool Den Spechtenborg in Tilburg. Hieruit voorvloeiend wordt in 1988 gestart met zelfverdediging voor meisjes op basisscholen en het voortgezet onderwijs. Naast het sociale aspect (meer weerbaarheid bij een van nature kwetsbare groep), zijn de lessen een goede opstap naar lessen bij de sportschool, voor de deelneemsters die verder willen gaan met hetgeen wat ze geleerd hebben. Een geschil dat volgt (of een man wel of niet geschikt is om zelfverdediging voor meisjes te verzorgen), leidt ertoe dat de lessen op de scholen worden afgenomen. Een rechtszaak hierover wordt weliswaar gewonnen, maar het leed is al geschied; de lessen worden niet meer door Jack verzorgd.

Wisseling van (inter)nationale bonden

Inmiddels wordt door de JBN Ju-Jitsu in Nederland steeds meer in de richting van een wedstrijdsport gedirigeerd. Om er zeker van te zijn dat het Ju-Jitsu op de traditionele wijze beoefend kon blijven, is afscheiden van de JBN noodzakelijk. In september 1986 is daarom de Stichting World Ju-Jitsu Federation Nederland opgericht.

In deze periode wordt er afscheid genomen van de W.J.J.F. omdat deze organisatie een groter belang lijkt te hechten aan financiële inkomsten dan aan de verspreiding van Ju Jitsu. In 1991 wordt de United Nations of Ju Jitsu (UNJJ) opgericht met Jack Le Granse als één van de oprichters. Deze nieuwe bond kent geen winstoogmerk en sluit precies aan bij het gedachtegoed van onze school.

Helaas is het lidmaatschap bij deze mondiale bond ook een kort leven beschoren. Slechts enkele jaren na de oprichting besluit de UNJJ om ook wedstrijdvormen te gaan ondersteunen. Omdat Jack een groot tegenstander is van Ju Jitsu in competitieverband, wordt ook deze bond de rug toegekeerd.

Start G-judo

Ook kinderen met een beperking, om precies te zijn die van Charlotte – Oord, krijgen de mogelijkheid om kennis te maken met Judo. Nadat Sabine Denissen in januari 1997 is begonnen met het geven van Judolessen voor haar afstudeerproject, wordt in april Judo Club Charlotte – Oord (JCC) opgericht. Vanaf dat moment is dhr. Le Granse de leraar van de kinderen. Samen met Fia Koster, de moeder van een van de leerlingen, verzorgt hij aangepaste lessen, zodat ook deze leerlingen op hun eigen niveau kunnen Judoën. Omdat de club dan geen deel meer uitmaakt van het (voormalige) Charlotte – Oord, worden de kinderen ingeschreven bij de Stichting Sportschool Le Granse.

Een eigen dojo

In 1998 wordt De Baselaer vaarwel gezegd om intrek te nemen in een echte dojo aan de Boomstraat. De dojo, waar in het verleden sportschool Beljaars was gevestigd, wordt permanent gehuurd, waardoor de mogelijkheden om Martial Arts aan te bieden aanzienlijk groeien. Het lesaanbod is nu uitgebreid tot 2 lessen Ju-Jitsu, 2 lessen Aikido, 1 les Judo en 2 lessen G-Judo (waarvan 1 op de Mythylschool) per week. Daarnaast wordt in Breda door dhr. De Raaff ook nog Ju-Jitsu gegeven.

Omdat Jack de enige gediplomeerde leraar voor (G-)Judo binnen de sportschool is en ook het onderhoud van het pand voor zijn rekening neemt, worden de Ju-Jitsu lessen steeds vaker verzorgd door twee van zijn leerlingen: Marc Dankers en Gerard van de Wiel, (beiden 1e Dan) .

Aikido wordt door achtereenvolgens dhr. Freddy Geschiere, Martin Tuijtelaars, Marc Verleg en weer Martin Tuijtelaars verzorgd.

Een dependance in de Reeshof 

Met de explosieve groei van de Reeshof, groeit ook de behoefte aan een mogelijkheid om Martial Arts in dat gedeelte van de stad te kunnen beoefenen. In juni 1999 is daarom gestart met Aikido voor de jeugd in de gymzaal aan de Mingersbergstraat door Freddy Geschiere.

Enkele jaren later wordt dit uitgebreid met Aikidolessen voor volwassenen. Freddy is inmiddels opgevolgd door Ferry Janssen. Door deze uitbreiding kunnen de jeugdleden doorstromen en hebben ook volwassen beoefenaars uit de Reeshof een alternatief in het westen van Tilburg.

De dojo komt in de verkoop, een zware periode voor de sportschool

In 2005 overlijd de eigenaar van het pand aan de Boomstraat. Dit lijkt de uitgelezen kans om het pand zelf te kopen en de sportschool nog beter te exploiteren. De financiële middelen ontbreken hiervoor, maar een bevriende Karate leraar is bereid om het pand te kopen en tegen de bestaande, gunstige, voorwaarden te blijven verhuren. In ruil hiervoor wil hij de vrijheid om te kunnen trainen als er geen lessen zijn en om op zondagen stages te verzorgen. Dit is voor beide partijen een goede regeling.

Helaas leidt een meningsverschil met de erven van de overleden eigenaar, over de verkoopprijs van het pand, tot een langdurige rechtszaak. Die rechtszaak blijkt een belangrijke factor te worden in de toekomst van de sportschool. Een belangrijk deel van de capaciteit van de sportschool (tijd, geld en vooral energie) verdwijnt in het lezen en voorbereiden van stukken, gesprekken met advocaten en bezoeken aan de rechtbank. Als in 2009 de uitspraak volgt, in het nadeel van de sportschool, wordt de huur per augustus 2010 opgezegd en moet de sportschool op zoek naar een nieuwe locatie. Deze activiteiten gingen ten koste van met name de promotie van de sportschool, zowel intern als extern.

In deze periode is het ledenaantal in Breda ook zover teruggelopen, dat besloten wordt om de dependance in Breda op te heffen. Vanaf dit moment worden er alleen nog in Tilburg lessen verzorgd. Peter, die de lessen in Breda verzorgde, blijft wel verbonden aan de sportschool.

Verhuizen naar de Reeshof, een mooi moment voor Jack om een stapje terug te doen

Inmiddels is duidelijk dat door teruggelopen ledenaantallen de ambitie voor een eigen pand te hoog gegrepen is. De beide G-Judo lessen worden vanaf dit moment in de gymzaal van de Mythylschool gegeven en er wordt voor de Aikido en Ju-Jitsu groepen uit de Boomstraat een alternatieve (huur)locatie gezocht. Een geschikte zaal wordt gevonden bij Basisschool Klinkers in de Woerdenstraat, vlak bij het treinstation Reeshof. Deze school biedt de mogelijkheid om de matten op te slaan en een permanente opslag voor trainingsondersteunende attributen (mappen met lesmateriaal, wapens, stootkussens etc.). Ook het huurtarief en de mogelijkheden voor het verzorgen van stages in de weekenden zijn voordelig voor de sportschool.

Met de verhuizing van de sportschool naar de Reeshof is besloten om te stoppen met Jeugd-Judo. Er is geen opvolger voor Jack voor het verzorgen van de lessen en gezien zijn leeftijd wil Jack een tandje terugschakelen. De Ju-Jitsu lessen worden definitief overgenomen door Marc en Gerard. De jeugd-Judoka die willen blijven sporten, worden ondergebracht bij Judo Klub Tilburg.

Tevens stopt Ferry Janssen met het verzorgen van de Aikido lessen in de Reeshof. Zijn lessen worden overgenomen door Bas van Laarhoven, een nog jonge leerling van Martin die zich vol enthousiasme stort op het lesgeven.

Op 1 januari 2011 wordt het beheer van de sportschool en de bonden (WJJF en NDBK) officieel overgedragen aan Marc Dankers. Jack blijft wel beschikbaar als adviseur en leraar voor de G-Judo aan de Mythylschool.

De laatste les G-Judo volgt echter kort daarna, in juli 2011. Gezondheidsredenen en de wens om meer vrijheid privé te hebben, hebben Jack doen besluiten om op bijna 77 jarige leeftijd te stoppen met het structureel verzorgen van lessen. Dit is ook het moment waarop Jack zich definitief terugtrekt uit de sportschool. Per november 2011 worden de lessen bij de Mythylschool weer opgepakt door een leraar van buiten onze organisatie.

Start Aiki-Jitsu

Nadat de oriënterende gesprekken eind 2011 positief verlopen zijn, gaat Eric van Bers (4e Dan Aikido en 4e Dan Aiki-Jitsu) de voor onze school nieuwe tak van sport verzorgen. Eric heeft al enkele jaren lessen Aiki-Jitsu verzorgd bij een andere sportschool, maar was door de combinatie van weinig leerlingen en een hoge zaalhuur gedwongen te stoppen. Na enkele jaren ging het toch weer kriebelen en werd toenadering tot onze school gezocht. In februari 2012 wordt gestart met lessen Aiki-Jitsu.

Een jubileum en erkenning van een Budosporter in hart en nieren

Het 30-jarig bestaan van de sportschool wordt in juni 2012 gevierd met een Budoweekend. Twee dagen lang worden de leerlingen en introducees getrakteerd op diverse Martial Arts stijlen, verzorgd door onze eigen leraren Eric, Martin, Bas en Marc. Speciaal voor deze gelegenheid is ook onze voormalige leraar, Peter, uit Breda van de partij.

Op de zaterdag is ook Jack uitgenodigd om het weekend, dat ter ere van de sportschool die zijn naam draagt is georganiseerd, als eregast bij te wonen. De verrassing voor Jack is echter compleet als de burgemeester van Tilburg binnenkomt en Jack decoreert met een Koninklijke onderscheiding. Jack krijgt hiermee ook de (Koninklijke) erkenning voor al het werk dat hij in meer dan 40 jaar als vrijwilliger voor de Budosport in Brabant (en ver daarbuiten) verzet heeft.

Als kers op de taart geeft Jack nog een kleine demonstratie, samen met zijn goede vriend Peter. De aanwezigen waren onder de indruk van het gemak en de precisie waarmee Jack de technieken uitvoerde, zeker als zijn leeftijd in ogenschouw wordt genomen. Dit, zo blijkt later, zal het laatste optreden van Jack voor de sportschool blijken te zijn.

Terug naar de Boomstraat

In de zomer van 2012 verhuizen we weer. Dit keer terug van de Woerdenstraat naar de Boomstraat. In de afgelopen paar jaar is de huur zo snel omhoog gegaan, dat een alternatief zoeken noodzakelijk werd, willen we de contributie laag houden. En daar waar bij de zoektocht twee jaar eerder het Buurthuis “In de Boomtak” geen plaats voor ons had, is dat nu anders. De lessen aan de Mingersbergstraat blijven, maar alle andere lessen worden vanaf nu verzorgd “In de Boomtak”.

Start Junior Jitsu

Tijdens diverse promotiemomenten kwamen er regelmatig vragen voor lessen Ju Jitsu voor (basisschool)kinderen, waar we niet in konden voorzien. Hierdoor zochten ouders hun heil bij andere scholen die wel jeugdlessen aanbieden, zoals bijvoorbeeld tuimeljudo voor kleuters. Omdat daarnaast de aanwas van jeugdige leden naar de Aikido, Aiki-Jitsu en Ju Jitsu n de Boomstraat erg beperkt is, is besloten om een jeugdsysteem te ontwikkelen op basis van Aiki- en Ju Jitsu technieken, zonder klemmen. Zo wordt geprobeerd om een nieuwe doelgroep te bedienen en op termijn ook meer jeugdige leden bij de volwassenen te krijgen. 

Tegelijk met de verhuizing in de zomer van 2012 starten we daarom een extra jeugdgroep op zaterdag ochtend en volgens het nieuwe, door Marc ontwikkelde jeugdsysteem: Junior Jitsu.

Het doel is om ook in de Reeshof dit systeem te introduceren, zodat er binnen de school één jeugdsysteem wordt aangeboden. Helaas komt dit laatste niet erg goed van de grond.

Veel leraarwisselingen in korte termijn

Op 1 januari 2013 neemt Ferry Janssen het stokje weer over van Bas in de Reeshof. Bas heeft aangegeven de lesuren niet meer te kunnen combineren met zijn privé leven en zoekt tevens een andere leraar om zijn eigen Aikido te kunnen verbeteren. Deze wisselingen hebben een duidelijke invloed op het ledenaantal. Met name de jeugdleden in de Reeshof hebben moeite met het frequent wijzigende systeem dat wordt aangeboden. Vanaf nu wordt er dan ook weer “gewoon” Jeugd Aikido aangeboden, de stijl die Ferry goed kent en beheerst.

Ook per 1 januari 2013 besluit Martin om een les over te dragen aan Rob Jaspers. Deze overdracht is goed aangekondigd en verloopt soepel.

Een half jaar later neemt Eric het besluit om weer Aikido lessen te gaan verzorgen en neemt op zijn beurt de les van Rob weer over. Vanaf dit moment kunnen Dangraadhouders binnen onze eigen school zich weer verder ontwikkelen.

Een kennismaking met Try-out Sports

In 2014 doen we voor de eerste keer mee met Try-out Sports (ToS). Dit is een programma, opgezet door de gemeente Tilburg, waarbij basisschool kinderen de kans krijgen om voor een klein bedrag een aantal lessen te gaan “proeven” bij sportscholen in de buurt. Omdat de Junior Jitsu les geen ruimte heeft voor een groot aantal nieuwe leden (en de Jeugd Aikido wel), is besloten om de Jeugd Aikido in te schrijven voor het schooljaar 2014-2015. Als de ervaringen positief zijn, kan ToS in de toekomst een interessante manier van ledenwerving worden.

Onze school heeft een bescheiden aantal aanmeldingen, maar een zeer hoog percentage dat zich na de Try-out Sports inschrijft: 67%. Dit succes smaakt uiteraard naar meer en deelname aan Try-out Sports wordt een vast gegeven.

Nog meer verschuivingen met leraren en lessen

In januari 2015 stopt Martin definitief met lesgeven. Zijn lessen worden, net als twee jaar daarvoor, overgenomen door Rob Jaspers. En net al twee jaar daarvoor verloopt de overdracht soepel.

Eind 2015 merken we een verschuiving in het aantal leden dat komt trainen. De Aiki Jitsu groep wordt te klein om een eigen les te behouden en wordt samengevoegd met de Aikido les op dinsdag. De jeugdgroep in de Reeshof, traditioneel de grootste groep, heeft het (tijdelijk) wat lastiger. Tegelijkertijd hebben de Ju Jitsu en Junior Jitsu groepen (die al jaren op het randje zaten qua actieve deelnemers) een haast explosieve groei doorgemaakt. Om verdere groei van deze groepen mogelijk te maken worden er extra lessen gestart op woensdag (Junior Jitsu) en vrijdag (Ju Jitsu). Voor de Junior Jitsu was dit een goede zet, maar voor de extra Ju Jitsu groep duurde dit avontuur slechts 3 maanden.

Junior Jitsu wordt steeds succesvoller en bereikt een mijlpaal

De nieuwe Junior Jitsu groep (op woensdagavond) wordt gestart vanuit Try-Out Sports 2015-2016. De animo voor deelname aan ToS Junior Jitsu is groot, voor ToS Aikido blijkt ook dit jaar het aantal deelnemers beperkt. Eind 2016 zien we wederom een hoog percentage deelnemers aan de Try-out Sports doorstromen naar de reguliere lessen, zowel bij de Jeugd Aikido als de Junior Jitsu. Hierdoor is de Junior Jitsugroep op woensdag inmiddels groter dan die op zaterdagochtend. De groep op zaterdagochtend, omdat die de mat deelt met de volwassenen, moet nieuwe leden weigeren, omdat de mat vol is.

In de zomer van 2017 nemen de twee allereerste leerlingen van de Junior Jitsu, Raven en Tygo, afscheid. Na 5 jaar trainen besluit Tygo om een andere hobby te gaan oppakken, Raven stroomt met nog 3 leerlingen door naar de volwassenen. Hierdoor groeit de volwassen groep op zaterdagochtend opeens explosief en heeft de Junior Jitsu ook de doelstelling van "kweekvijver" voor nieuwe aanwas gehaald.

Omdat de Junior Jitsu zo populair is en omdat de zaterdaggroep al bijna anderhalf jaar continu het maximaal aantal leerlingen kent, is besloten om bij de start van schooljaar 2017-2018 een extra groep te starten op zaterdagochtend.

Einde Jeugd Aikido

In tegenstelling tot de Junior Jitsu heeft de Jeugd Aikido al enkele jaren moeite om de uitstroom van leerlingen te compenseren met nieuwe aanwas. In het najaar van 2017 wordt daarom besloten om de lessen te stoppen.

Einde Aikido en Aiki Jitsu, maar start van een nieuwe groep Ju Jitsu in de Boomstraat

Begin 2019 besluiten de leraar en leerlingen van de Aikido en Aiki Jitsu groepen uit de Boomstraat om zich bij een andere school aan te sluiten. Deze verschuiving betekent uiteraard een flinke hap uit het ledenbestand en een gat in het sportaanbod. Wel wordt vrijwel tegelijkertijd de vrijdaggroep van de Ju Jitsu nieuw leven ingeblazen.

Ju Jitsu verhuist van vrijdag naar dinsdag

Omdat het buurthuis waar we huren de vrijdagavond gaat sluiten, zijn we genoodzaakt een alternatief te zoeken voor de groep die dan traint. Gelukkig kunnen we de hele groep verhuizen naar de dinsdagavond.

Corona houdt (sportend) Nederland in zijn greep, de school krimpt tot een derde van het ledenbestand 

Omdat tussen maart 2020 en maart 2022 sporten regelmatig niet was toegestaan vanwege de geldende Corona maatregelen, is het lastig gebleken om de ledenaantallen op peil te houden. Natuurlijk verloop kon niet worden gecompenseerd met nieuwe aanwas. In verschillende fases zien we de ledenaantallen teruglopen van bijna 80 tot minder dan 40. De gevolgen zijn duidelijk zichtbaar in tijdens de lessen: de dinsdaggroep bij de Ju Jitsu wordt gestopt, de zaterdaggroepen Junior Jitsu worden samengevoegd.

Ook de Aikido groep in de Reeshof heeft al enkele jaren te maken met structureel teruglopende aantallen. Een poging om het tij te keren mislukt en in de zomer van 2022 wordt helaas ook deze groep opgeheven. De school gaat voor het eerst in de geschiedenis door als een sportschool waar maar één vorm van Martial arts wordt aangeboden. Aan de ongeveer 25 leden die overblijven de uitdaging om de negatieve spiraal om te keren.